Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż sprzedaż w sklepie została wstrzymana do odwołania. Wszystkie zamówienia potwierdzone dotychczas zostaną zrealizowane.

Jednocześnie dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę, znakomite relacje biznesowe, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych.

Pomocnik dyrektora – dotacje rządowe i unijne
 
 
 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolny.


Zakres wsparcia

1. W ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej PO KL oprócz wyłanianych w trybie konkursowym projektów umożliwiających
tworzenie nowych bądź wsparcie istniejących przedszkoli lub innych form wychowania
przedszkolnego, przewidziano realizację działania w zakresie modernizacji oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, które realizowane są w trybie systemowym.


2. Celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 jest poprawa
warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem
przedszkolnym. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przyczyni się również do likwidacji
barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwi wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

3. Potrzeba podjęcia działań umożliwiających modernizację i podniesienie jakości
funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z pojawiającego
się często problemu niedostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych
oddziałach do potrzeb i możliwości dzieci młodszych. Zwyczajowo z usług świadczonych
przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych korzystały wyłącznie dzieci 5 i 6
letnie, co wynika m. in. z ww. ograniczeń. Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego
powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także
dzieci młodsze – 3- i 4-letnie. To z kolei spowodowało, że ośrodki te nie mogły zapewnić
świadczenia właściwej oferty edukacyjnej.

4. Działania w powyższym zakresie zgodne są z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty
uchwalonych przez Sejm RP 13 czerwca 2013 r., w zakresie zwiększenia dostępności
wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września
2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a
od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji
wychowania przedszkolnego.
Zakres planowanych modyfikacji zawiera również propozycję
przekształcenia z dniem 1 września 2016 roku oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych w przedszkola, przy jednoczesnym utworzeniu zespołów szkolnoprzedszkolnych.

Wprowadzenie powyższych zmian będzie wymagało przeprowadzenia
działań, umożliwiających dostosowanie ośrodków wychowania przedszkolnego do realizacji
nowych zadań, zwłaszcza, że objęcie od września 2014 roku obowiązkiem szkolnym części
dzieci 6-letnich spowoduje, iż zwolnią się miejsca przedszkolne, z których będą mogły
skorzystać dzieci młodsze. Wprowadzenie powyższego typu działań do Szczegółowego Opisu
Priorytetów PO KL oraz jego realizacja w trybie systemowym przyczyni się do osiągnięcia
jednego z celów PO KL, jakim jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, a
jednocześnie umożliwi wsparcie działań podejmowanych przez MEN w obszarze edukacji
przedszkolnej.

Środki finansowe na realizację projektów systemowych

1.   Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu
9.1.1 PO KL wyodrębniona została pula środków w wysokości 53,7 mln EUR.

2. Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów systemowych w danym
województwie, uzależnione są od liczby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie
województwa
określonych w Załącznikach nr 2 i 3 (w sumie ponad 2,5 tys. oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminy i
inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych)
oraz maksymalnej kwoty
kalkulacyjnej możliwej do wykorzystania na realizację projektu w danym oddziale
przedszkolnym, wskazanej w pkt. 3. Alokacja na projekty systemowe w województwach
została wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

3. Wartość projektu systemowego uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych,
planowanych do objęcia wsparciem, podlegających pod organ prowadzący będący
beneficjentem projektu, przy czym możliwe jest objęcie wsparciem wyłącznie oddziałów już
istniejących
(zgodnie z danymi SIO na dzień 30.09.2012). Kwota kalkulacyjna dla jednego
oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł. Każdy oddział
przedszkolny otrzyma w ramach projektu środki finansowe w wysokości (uzasadnionej
potrzebami) ustalonej przez beneficjenta i zatwierdzonej przez IP/IP2.

4. W przypadku, gdy oddział przedszkolny na podstawie przeprowadzonej diagnozy nie zgłosi
zapotrzebowania na środki finansowe lub zgłosi je na kwotę niższą niż kwota wskazana w pkt
3, wówczas beneficjent będzie mógł podjąć decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych
na realizację działań projektowych w pozostałych oddziałach przedszkolnych objętych
wnioskiem o dofinansowanie bądź zrezygnować z części środków, jakie mogłyby zostać mu
przyznane. O podziale środków niewykorzystanych decydują beneficjenci na etapie
konstruowania wniosku o dofinansowanie, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby oddziałów
przedszkolnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez IP/IP2, iż dany organ prowadzący nie wykorzysta wszystkich,
wynikających z wstępnych kalkulacji, środków finansowych lub w przypadku stwierdzenia
oszczędności na etapie realizacji zakontraktowanych projektów oraz konstruowania wniosków
o płatność IP/IP2 może podjąć decyzję1 o:
a. przeprowadzeniu, w pierwszej kolejności, dodatkowego naboru wniosków o
dofinansowanie projektów systemowych, skierowanych do dodatkowych (w stosunku
do wskazanych na listach, będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad)
oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim
przypadku, IP/IP2 jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy
oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do
akceptacji IZ PO KL i MEN.
b. zwiększeniu, w uzasadnionych przypadkach, wartości projektów realizowanych z
uwzględnieniem limitu określonego w Zasadach finansowania PO KL (20% wartości
projektu) – pod warunkiem wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a,
c. przeprowadzeniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów
systemowych, skierowanego do oddziałów przedszkolnych, które zostały objęte
wsparciem projektowym bądź oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych innych niż wymienione w pkt 5 lit. a – pod warunkiem
wykorzystania możliwości określonych w pkt 5 lit. a i b. W takim przypadku, IP/IP2
jest zobowiązana do przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów
przedszkolnych i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

6. W przypadku nierozdysponowania środków zgodnie z pkt. 5, IP/IP2 za zgodą IZ PO KL i MEN
może podjąć decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków na projekty konkursowe
realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL.


Zasady udzielania wsparcia

4.1 Beneficjent systemowy i jego zadania

1. Beneficjentami projektów systemowych mogą być wyłącznie organy prowadzące publiczne i
niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi.
Lista oddziałów przedszkolnych została
wskazana w Załącznikach nr 2 i 3 do niniejszych Zasad.

2. Beneficjent przygotowuje projekt systemowy obejmujący wyłącznie szkoły z oddziałami
przedszkolnymi, dla których jest organem prowadzącym.

3. Projekty systemowe mogą być realizowane w partnerstwie organów prowadzących szkoły z
oddziałami przedszkolnymi (wskazanych w Załącznikach nr 2 i 3). W przypadku realizacji
projektu systemowego w partnerstwie jeden z organów prowadzących jest liderem, a
pozostałe występują w roli partnerów. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie
obowiązują zapisy dokumentu Zakres realizacji projektów partnerskich określone przez IZ PO KL.

4. Organ prowadzący, jako beneficjent systemowy, jest zobowiązany do:
 -  Oszacowania łącznych potrzeb oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których jest organem prowadzącym w zakresie wskazanym w katalogu wydatków
kwalifikowalnych oraz oszacowania wysokości wydatków przeznaczonych na ich
realizację (zgodnie z limitami wskazanymi w Załączniku nr 4). Szkoły/oddziały
przedszkolne wskazują potrzeby poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu,
który stanowi Załącznik nr 5 do niniejszych Zasad;
-  Informowania szkół/oddziałów przedszkolnych o możliwości skorzystania ze wsparcia
udzielanego w ramach projektu systemowego;
-  Przygotowania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi Zasadami i na
podstawie wzoru wskazanego w Załączniku nr 6 do niniejszych Zasad;
 -  Dokonania zakupów towarów i usług z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa
polskiego i wspólnotowego, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (w szczególności należy mieć na uwadze zakaz dzielenia zamówień
na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy) oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach PO KL,
  Na wartość zamówienia składa się suma wartości wszystkich tożsamych rodzajowo
zakupów planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu dla wszystkich szkół w nim
uczestniczących, a także wartość wszystkich tożsamych zakupów przewidzianych do
realizacji w danym roku przez organ prowadzący. Istnieje możliwość powierzenia
przygotowania i przeprowadzenia postępowania szkole pod warunkiem udzielenia
pełnomocnictwa. Jednakże nie jest możliwe przyjęcie rozwiązania polegającego na
dokonywaniu zakupów przez poszczególne szkoły przy zastosowaniu przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych odnoszących się tylko do wartości zamówień dotyczących
danej szkoły.
 -  Rozliczenia projektu systemowego i jego monitorowania, zgodnie z Systemem realizacji
PO KL oraz zasadami przyjętymi w niniejszym dokumencie.

4.2 Grupa docelowa w projektach systemowych

1. Wsparcie w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL
zostanie w pierwszej kolejności skierowane do:

a. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
(prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejskowiejskich,
w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych).
Oddziały te
zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszych Zasad.

b. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
(prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o
najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie
poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne
przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału
przedszkolnego).
Lista ww. oddziałów przedszkolnych została opracowana przez MEN i
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad2.

2. Oddziały przedszkolne, które nie są wymienione na listach wskazanych w Załączniku 2 i 3 nie są uprawnione do otrzymania wsparcia, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. W przypadku, gdy wystąpią okoliczności opisane w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad,
wsparcie może zostać skierowane do dodatkowych (w stosunku do wskazanych na listach,
będących załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszych Zasad) oddziałów przedszkolnych, o których
mowa w rozdziale 3, pkt 5 niniejszych Zasad. Każdorazowo IP/IP2 jest zobowiązana do
przygotowania propozycji rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w
załącznikach nr 2 i 3 i przedłożenia do akceptacji IZ PO KL i MEN.

4.3 Założenia merytoryczne

1. Okres realizacji pojedynczego projektu systemowego jest dostosowany do indywidualnych
potrzeb beneficjenta i możliwości wykonania działań w projekcie. Okres realizacji projektu nie
powinien być dłuższy niż rok i kończy się nie później niż 30.06.2015 r.


2. Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące
zadania:

I. zadanie 1: organizacja placu zabaw;
II. zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń;
III. zadanie 3: wyposażenie.


3. Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszych
Zasad zawiera kategorie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu oraz ich
maksymalny koszt.

4. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb beneficjent określi we wniosku o
dofinansowanie listę zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu, spośród ww.
zadań i wydatków. Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub
wydatków wskazanych w katalogu. Beneficjent nie może natomiast realizować innych
zadań niż wymienione w Załączniku nr 4. Ocena zasadności realizacji poszczególnych zadań
dokonywana jest na etapie diagnozy i przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wysokość
wydatków przeznaczonych na realizację zadań / kategorii wydatków nie może przekroczyć
maksymalnych kosztów wskazanych w Załączniku nr 4.

5. W ramach projektu systemowego nie ma możliwości sfinansowania kosztów
zarządzania projektem, w tym wydatków związanych z promocją projektu oraz kosztów
pośrednich.

6. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów projektu po jego
zakończeniu. Zgodnie z zastosowanym w Planie działania kryterium dostępu beneficjent jest
zobowiązany do zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji dotyczącej
utrzymania ośrodka wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez
okres co najmniej 2 lat. Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych
powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług
przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy
prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania
dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej
faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

7. Beneficjent zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie oznaczania
projektów oraz działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektów
zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL.
Działania te będą sfinansowane przez IP/IP2 ze środków pomocy technicznej, np. poprzez
nieodpłatne przekazanie naklejek/tablic umożliwiających oznaczenie zakupionego sprzętu lub
wyposażenia, wypożyczenie tablic, banerów informacyjnych itp.

8. Beneficjent systemowy zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu
na zasadach ogólnych, określonych w Systemie realizacji PO KL. Wniosek o dofinansowanie
dla projektów systemowych przygotowywany jest zgodnie z instrukcją, stanowiącą Załącznik
nr 6.

 Zasady finansowania projektów systemowych

5.1 Źródła finansowania projektów systemowych

1. Projekty systemowe mogą być finansowane z dofinansowania projektu ze środków budżetu
państwa przekazanych w formie płatności i dotacji celowej przez podmiot, o którym mowa w
przepisach o finansach publicznych na zasadach ogólnych
, określonych w Zasadach
finansowania PO KL.

2. W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany
wkład własny.


5.2 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych

1. W ramach budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu,
beneficjent zobowiązany jest przedstawić wartość środków na realizację poszczególnych
zadań (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań określonej w pkt 2
podrozdziału 4.3.

2. Wydatki w ramach ww. zadań wykazywane w szczegółowym budżecie projektu, stanowiącym
część wniosku o dofinansowanie projektu, są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych
stanowiącym Załącznik nr 4, a ich wysokość nie przekracza maksymalnych kosztów
określonych w podziale na kategorie w odniesieniu do jednego lub maksymalnie czterech
oddziałów.

3. W ramach szczegółowego budżetu projektu, stanowiącego część wniosku o dofinansowanie
projektu, beneficjentzobowiązany jest przedstawić informacje o poszczególnych wydatkach w podziale na poszczególne zadania (koszty bezpośrednie), przy uwzględnieniu szczegółowości zadań określonej w załączniku nr 4.
W ww. załączniku wprowadzono rozróżnienie na kolumnę
Kategoria wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) oraz Przykładowa lista wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu). W szczegółowym budżecie projektu należy wskazać, które elementy Kategorii wydatków (do ujęcia w szczegółowym budżecie projektu) i w jakiej ilości zostaną zakupione (o ile dla danego oddziału planowany jest taki zakup), np. 1 telewizor i
1 kserokopiarka, a nie zakup sprzętu. Nie należy jednak wskazywać wydatków
określonych w Przykładowej liście wydatków kwalifikowalnych (dotyczy przypadków, gdzie nie
jest wymagane doprecyzowanie kategorii w szczegółowym budżecie projektu), chyba że jest
to konieczne w związku z wyodrębnieniem wydatków objętych cross-financingiem.

5.3 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych

1. Podmiot prowadzący szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, którego projekt
systemowy został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP2 lub IP (jeżeli IP2 nie została
wyznaczona), umowę o dofinansowanie projektu zgodną z wzorem określonym w Zasadach
finansowania PO KL. IP / IP2 ma prawo wprowadzić do niniejszego wzoru zmiany i / lub
dodatkowe zapisy bezpośrednio wynikające z niniejszych Zasad, bez konieczności uzyskania
zgody IZ.

2. Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu jedną transzą zgodnie z harmonogramem
płatności i w momencie faktycznego zapotrzebowania na środki, tj. co do zasady nie
bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz bezpośrednio przed
momentem konieczności dokonania pierwszych płatności w projekcie.

3. Wydatki ponoszone przez beneficjenta w ramach projektu systemowego muszą być zgodne z
prawem krajowym i wspólnotowym oraz dokumentami programowymi, wydanymi na potrzeby
realizacji PO KL, w tym w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach PO KL.

4. W celu realizacji projektu systemowego wymagane jest otwarcie i prowadzenie
wyodrębnionego rachunku bankowego oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków
projektu zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach finansowania PO KL. Wszelkie koszty
związane z uruchomieniem i prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego projektu
są niekwalifikowalne.

5. Projekty rozliczane są na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków.

6. Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku
beneficjenta o płatność, sporządzonego zgodnie z Systemem realizacji PO KL.

7. Częstotliwość składania wniosków o płatność określa umowa o dofinansowanie projektu. Co
do zasady beneficjent składa do IP2/IP jeden wniosek o płatność za cały okres realizacji
projektu, z zastrzeżeniem, że beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia do instytucji
będącej stroną umowy o dofinansowanie pisemnej informacji w zakresie osiągniętego postępu
rzeczowego oraz ewentualnych trudności z realizacją projektu co najmniej raz na kwartał, w
terminie określonym przez IP2/IP w umowie o dofinansowanie projektu.

8. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z art. 190 UFP. Interpretacja ww. przepisu została
określona w Zasadach finansowania PO KL.

9. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej
kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z
harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach
zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania
środków do dnia złożenia wniosku o płatność.3

10. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są
w siedzibie beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP2/IP podczas kontroli na miejscu
realizacji projektu.

11. Proces zatwierdzania wniosku o płatność jest przeprowadzany zgodnie z Zasadami
finansowania PO KL.

12. Zgodnie z zapisami Zasad systemu sprawozdawczości projekty systemowe w ramach
Poddziałania 9.1.1 wpisują się w realizację wskaźnika liczba ośrodków wychowania
przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu. W ramach wskaźnika należy
mierzyć liczbę szkół niezależnie od liczby oddziałów, które uzyskały wsparcie w danej szkole
podstawowej.

13. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w przypadku
wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10%
 środków alokowanych na dane zadanie, oszczędności te mogą być wykorzystane przez
Beneficjenta za zgodą podmiotu będącego stroną umowy wyłącznie w przypadku zwiększenia
rezultatów i produktów projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że Beneficjent
wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w
wysokości większej niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen. W przypadku braku
zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu oszczędności
pomniejszają wartość projektu. W przypadku projektów modernizacji oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych ww. zwiększenie rezultatów i produktów projektu
rozumiane jest także jako zwiększenie zakresu wparcia, np. poprzez zakup dodatkowych dóbr
/ usług z poszczególnych kategorii wydatków.

 Plan działania

1. Plan działania dla Priorytetu IX, przygotowywany na zasadach określonych w dokumencie
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
uwzględnia w Poddziałaniu 9.1.1 projekty systemowe.

2. Zbiorczy opis projektu systemowego zawiera w szczególności:
 - liczbę wszystkich organów prowadzących szkoły podstawowe z oddziałami
   przedszkolnymi, realizujących projekty systemowe w danym regionie,
 - okres realizacji projektów mieszczący się w przedziale czasowym: lipiec 2013 – czerwiec 2015,
 - kwotę przeznaczoną na realizację projektów systemowych nie wyższą niż określona w
   Załączniku nr 1 do niniejszych Zasad,
 - kryterium dostępu, dotyczące obowiązku zachowania trwałości rezultatów projektu przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia okresu realizacji projektu.

3. Opisu projektów systemowych, w tym określenia kwoty oraz czasu trwania projektów,
w Planie działania dokonuje Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl